Staff Roll

 • Producer/
  Director

  Shogo Matsusako

 • Game Designer

  Shogo Matsusako

  Chihiro Ishikura

 • Art Director

  Mihiro Toyofuku

 • Programmer

  Ryo Kuno

  Yasuhide Hirohata

  Yuto Nishizawa

  Satoru Kubota

  Masayuki Furuyama

  Ayato Enami

  Shogo Matsusako

  Toma Tanigawa

 • Graphic

  HoloMoto

  Genki Akimoto

 • 3DCG Artist

  HoloMoto

  Mihiro Toyofuku

  Genki Akimoto

 • Character Design /
  Modeling

  Mihiro Toyofuku

 • Sound / Composer /
  Arranger

  Shogo Matsusako

  Chihiro Ishikura

  Yuurin Satoshi

 • Voice

  Hiromi Morofushi

  Shogo Matsusako

 • Motion Actor

  Sho Miyazaki

  Marie Hirai

  Katsuhiro Hayama

  Satoru Kubota

  Shogo Matsusako

 • Web Designer

  Takuhiro Nishida

 • Web Programmer

  Masayuki Furuyama

 • Promotion

  Hiroya Tanaka

  Yasuhide Hirohata

  Mihiro Toyofuku

 • Localization

  Akihiro Yamamoto

 • Supervisor

  Kenji Iguchi

 • Adviser

  Akihiro Yamamoto

  Hitoshi Kawasaki

  Shinya Hata

  Katsuhiro Hayama

  Masayuki Furuyama

  Hiroya Tanaka

  Naomi Shima

  Takuya Yasuhara

SHARE